Ai vui nhất sau lễ bốc thăm lại Champions League?

Ai vui nhất sau lễ bốc thăm lại Champions League?

Một sự cố đã diễn ra ở lễ bốc thăm đầu tiên, khiến sự kiện này được tổ chức lại